Accommodation cleaning services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Aarhus Vand
Номер: 391
Дата публикации: 11-02-2017
Начальная цена контракта: 9 (RUB)
Оригинальная сумма: 1 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Aarhus Vand
   Gunnar Clausens Vej 34
   Viby J
   8260
   Denmark
   E-mail: mail@servicemaegleren.dk
   NUTS code: DK042
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://permalink.mercell.com/64587815.aspx
   Additional information can be obtained from Servicemægleren A/S
   Brabrand
   8220
   Denmark
   Contact person: 8220
   E-mail: support.dk@mercell.com
   NUTS code: DK042
   Internet address(es):
   Main address: http://permalink.mercell.com/64587815.aspx
   electronically via: http://permalink.mercell.com/64587815.aspx

  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Water
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Aarhus Vand — Udbud af rengøring hos Aarhus Vand og Favrskov Forsyning 2017 — Prækvalifikation.


   2. Main CPV code:
    90911100
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren på vegne af Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

    Opgaven, som er opdelt i 2 delaftaler, omfatter rengøring af administration, værksteder, omklædningsrum mm) hos Aarhus Vand (delaftale 1) og Favrskov Forsyning (delaftale 2) — ca. 7 993 m² beliggende på flg. adresser:

    Delaftale 1 (ca. 7 516 m²):

    · Administrationen, Gunnar Clausensvej 34, 8260 Viby J

    · Marselisborg Renseanlæg, Århus C

    · Viby Renseanlæg, Viby J

    · Eskelund Renseanlæg, Viby J

    · Åby Renseanlæg, Åbyhøj

    · Egå Renseanlæg, Risskov.

    Delaftale 2 (ca. 477 m²):

    · Hadsten Renseanlæg, Hadsten

    · Ulstrup Renseanlæg, Ulstrup

    · Hinnerup Renseanlæg, Hinnerup

    · Voldum Renseanlæg, Voldum

    · Drøsbro Renseanlæg, Thorsø

    · Hammel Renseanlæg, Hammel.

    Tryk her http://permalink.mercell.com/64587815.aspx


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    90911300
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK042
    Main site or place of performance:

    12 adresser i Aarhus og omegn samt Favrskov Kommune.


   4. Description of the procurement:

    Procedure:

    Prækvalifikationsansøgere opfordres til at fremsætte eventuelle spørgsmål til materialet skriftligt og samlet senest den 27.2.2017 kl. 12:00. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden ansøgningsfristen. Spørgsmål skal stilles under fanen »Kommunikation«. Svar fra Ordregiver kan ses under fanen »Kommunikation«/»Ekstra Info«, efter at Ordregiver har publiceret svar.

    Alle dokumenter i ansøgningen til Ordregiver skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører.

    3 dage før ansøgningsfristen udløber, vil du modtage en påmindelse på din e-mail.

    Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til support.dk@mercell.com">support.dk@mercell.com">support.dk@mercell.com eller ring på 63 13 37 00.

    Al kommunikation med Ordregiver skal foregå via Mercell Sourcing Service. Ansøgninger modtaget på andre måder end gennem Mercell Sourcing Service anses for værende ukonditionsmæssige og vil ikke blive taget med i vurderingen.

    Arbejdsklausuler:

    Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.

    Alt personale skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

    Alt personale (bosiddende udenfor EU) skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

    Leverandøren indestår for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn samt foretages indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, efter de regler, der i Danmark eller andre lande påhviler arbejdsgiveren i forbindelse med det udførte arbejde.

    Leverandøren skal på Ordregivers skriftlige forlangende, med et varsel på 5 arbejdsdage, fremlægge dokumentation for, at det af leverandørens personale, der er beskæftiget med nærværende opgave, har modtaget ansættelsesbevis og har gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

    Leverandøren er forpligtet til, indenfor 5 arbejdsdage efter skriftlig anmodning, at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst med en oversigt over leverandørens indberettede A-skat og A-indkomst for det pågældende personale. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal udleveres tilsvarende oplysninger indenfor 10 arbejdsdage efter skriftlig anmodning.

    Kvalitetsvurdering:

    Leverandøren har pligt til at udføre en effektiv egenkontrol, som fremsendes til Ordregiver, jf. Bilag B, pkt. 1.

    Ved udførelse af kvalitetskontrol vil der blive benyttet en skala der går fra 6-1.

    Ved karakterer på 3 eller derunder (på en skala fra 1 til 6) for en enhed eller dele heraf udløses den konsekvens, at leverandøren skal godskrive Ordregiver en procentdel af den aktuelle månedlige kontraktsum for den pågældende enhed eller dele heraf. Satserne er som

    følger:

    — 3-tal = 15 % af det månedlige vederlag for den pågældende enhed eller dele heraf

    — 2-tal = 20 % af det månedlige vederlag for den pågældende enhed eller dele heraf

    — 1-tal = 25 % af det månedlige vederlag for den pågældende enhed eller dele heraf.

    Såfremt der ved to på hinanden følgende kvalitetskontroller indenfor 1 måned gives karakterer på 3 eller derunder, udløses den konsekvens, at leverandøren skal godskrive Ordregiver dobbelte bod af den sidst afgivne karakter.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-07-01
    End: 2021-06-30
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 x 12 måneder.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 7
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de syv virksomheder, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Tilbudsgiver skal udfylde det uploadede ESPD-dokument, jf. Udbudsloven § 148, stk. 1. Tilbudsgiver skal huske at underskrive ESPD-dokumentet i Del VI. Tilbudsgiver skal forholde sig til og besvare samtlige punkter i Del II »Oplysninger om den økonomiske aktør«, herunder også oplysning om påtænkt brug af underleverandør (ESPD, Del II, afsnit D) samt hvilke delaftaler, der ønskes prækvalifikation til (ESPD, Del II, afsnit A »Delkontrakter«). Der kan ansøges om deltagelse i en eller begge delaftaler. Tilbudsgiver skal forholde sig til og besvare samtlige punkter i Del III »Udelukkelse«, omhandlende udelukkelsesgrunde i artikel 57, stk. 1, 2 og 4. Tilbudsgiver skal endvidere besvare følgende under »Udvælgelse«: »A: Egnethed«, samtlige punkter skal besvares.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Nedennævnte punkter skal besvares: For virksomheder som er forpligtet til at offentliggøre årsregnskab skal der fremsendes følgende: — En oversigt over de seneste 3 års omsætning for virksomhedens samlede og specifikke aktiviteter (ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 1a og 2a) — En oversigt over de seneste 3 års egenkapital (ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 6). Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger for disse år og der skal uploades dokumentation for, at virksomheden har eksisteret i mindre end 3 år. For virksomheder som ikke er forpligtet til at offentliggøre årsregnskab skal der fremsendes følgende: — En oversigt over de seneste 3 års omsætning for virksomhedens samlede og specifikke aktiviteter (ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 1b og 2b). — En oversigt over de seneste 3 års egenkapital kan udfyldes (ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 6). Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal (ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 4). Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og der skal uploades dokumentation for, at virksomheden har eksisteret i mindre end 3 år. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta (ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 5).


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Der kræves en omsætning i det senest afsluttede regnskabsår på 3 500 000 DKK pr. delaftale, der ansøges om prækvalifikation til.

    Ordregiver accepterer ikke en negativ egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

    Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum 5 000 000 DKK.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Indsættelse af op til 6 referencer for relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 (tre) år (ESPD, Del IV, afsnit C, pkt. 1b).


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Ingen.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Faktureringen skal ske månedsvist bagud den 20. i leveringsmåneden til betaling med betalingsbetingelserne 30 dage netto. Afsendelse af betaling fra hver enhed hos Ordregiver 30 dage efter modtagelse af korrekt faktura betragtes som rettidig betaling.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Der kræves ingen retlig form, men såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-17
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Rengøring udføres for nuværende i entreprise.

  Leverandøren skal være villig til at indgå kontraktvilkår vedrørende sociale klausuler (yderligere specifikation vil fremgå af udbudsmaterialet).

  Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan udvælges til at byde på flere delaftaler.

  Det kan oplyses, at opstartsdatoen for leverancen på nuværende tidspunkt forventes at være 1.7.2017.

  Forud for aftaleindgåelsen, og senest ved underskrivelsen, skal den vindende leverandør fremlægge firmaattest samt skatteattest for moms og skat som maksimal er 6 måneder gammel på tidspunkt for underskrivelsen. For danske leverandører vil dette være dækket af en serviceattest, som maksimal er 6 måneder gammel på tidspunkt for underskrivelsen. Såfremt ansøger er et konsortium, skal disse oplysninger afgives for alle deltagere i konsortiet.

  Ikrafttrædelse og varighed af kontrakt:

  Kontrakten træder i kraft den 1.7.2017 og ophører uden yderligere meddelelse den 30.6.2021.

  De første 3 måneder af Kontrakten betragtes som en prøveperiode. Ordregiver kan i prøveperioden opsige Kontrakten med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ordregiver er i Kontraktens løbetid, efter prøveperiodens udløb, berettiget til at opsige Kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt Ordregiver flytter fra — eller lukker — en adresse eller dele heraf, kan Ordregiver opsige Kontrakten for denne adresse med 4 måneders varsel til udgangen af en måned.

  Ordregiver er berettiget til at forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 x 12 måneder. I tilfælde af at Ordregiver ønsker at udnytte denne option, skal dette varsles over for leverandøren 4 måneder inden Kontraktens udløb.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Fax: +45 33307799
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-09

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Insurance services Источник: TED

Special-purpose road passenger-transport services Источник: TED

Cleaning services Источник: TED

Furniture Источник: TED