Social work services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Номер: 63363
Дата публикации: 14-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

14/02/2017    S31    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Denmark-Copenhagen: Social work services

2017/S 031-056323

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
64942212
Bernstorffsgade 17
København V
1577
Denmark
Contact person: Nicoline Lovmand Leifelt
E-mail: udbud@bif.kk.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: http://www.kk.dk

Address of the buyer profile: http://www.kk.dk/bif

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kk.dk/udbud
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Beskæftigelsesindsats til aktivitetsparate borgere i Københavns Kommune.

II.1.2)Main CPV code
85310000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på beskæftigelsesindsats til primært aktivitetsparate borgere i Københavns Kommune.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Udbudsområde 1 — Kgs. Enghave/Sydhavnen og Vesterbro

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
85310000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet består af kontrakter på 2 udbudsområder, som er:

Udbudsområde 1 Kongens Enghave/Sydhavnen og Vesterbro for primært udsatte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsborgere der er fyldt 30 år, og

Udbudsområde 2 Nørrebro/Nordvest for primært kvinder fyldt 30 år med etnisk minoritetsbaggrund.

Delkontrakt 1 angår udbudsområde 1 og delkontrakt angår udbudsområde 2.

Beskæftigelsesindsatsen består af at iværksætte en helhedsorienteret og motivationsfremmende lokalt forankret beskæftigelsesindsats tæt på deltagernes bopæl og/eller opholdssted.

Indsatsen skal øge borgernes progression mod selvforsørgelse og dermed forbedre deres muligheder for job og uddannelse.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på begge udbudsområder, men der stilles ikke krav om at komme med tilbud på begge områder.

Der forventes at blive indgået 2 kontrakter for Nørrebro/Nordvest og 3 kontrakter for Kongens Enghave/Sydhavnen og Vesterbro.

II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 395 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kontraktsummen opdeles i 3 lige store dele i henhold til de 3 kontakter, der indgås. Det vil sige, at hver kontrakt lyder på 1 465 000 DKK.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Udbudsområde 2 — Nørrebro/Nordvest

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
85310000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet består af kontrakter på to udbudsområder, som er:

Udbudsområde 1 Kongens Enghave/Sydhavnen og Vesterbro for primært udsatte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsborgere der er fyldt 30 år, og

Udbudsområde 2 Nørrebro/Nordvest for primært kvinder fyldt 30 år med etnisk minoritetsbaggrund.

Delkontrakt 1 angår udbudsområde 1 og delkontrakt angår udbudsområde 2.

Beskæftigelsesindsatsen består af at iværksætte en helhedsorienteret og motivationsfremmende lokalt forankret beskæftigelsesindsats tæt på deltagernes bopæl og/eller opholdssted.

Indsatsen skal øge borgernes progression mod selvforsørgelse og dermed forbedre deres muligheder for job og uddannelse.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på begge udbudsområder, men der stilles ikke krav om at komme med tilbud på begge områder.

Der forventes at blive indgået 2 kontrakter for Nørrebro/Nordvest og 3 kontrakter for Kongens Enghave/Sydhavnen og Vesterbro.

II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 250 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kontraktsummen opdeles i 2 lige store dele i henhold til de 2 kontakter, der indgås. Det vil sige, at hver kontrakt lyder på 625 000 DKK.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Tilbudsgiveren må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136, nr. 1-3 og § 137, nr. 1-6.

Tilbudsgiveren skal opfylde følgende krav til udøvelse af det pågældende erhverv:

— Tilbudsgiver skal være registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis Tilbudsgiver er en dansk virksomhed. Er Tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, skal Tilbudsgiver lade sige registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT)

Tilbudsgiveren skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 500 000 DKK pr. skadebegivenhed for tingsskade og 10 000 000 DKK for personskade.

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 2 500 000 DKK (ekskl. moms).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Kontrakterne indeholder sociale klausuler og bestemmelser om leverandørens samfundsansvar.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
Information about national procedures is available at: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175507
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil tildele kontrakter til de tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil anvende følgende underkriterier med den for hvert kriterium anførte vægt:

— Pris: 25 %

— Kvalitet: 75 %.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 06/03/2017
Local time: 10:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internet address:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (Håndhævelsesloven) indeholder frister for indgivelse af klager over udbud.

Det følger heraf, at en klage over et udbud efter udbudslovens afsnit III skal indgives 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. Klagenævnelovens § 7, stk. 2, nr. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address:http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2017

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Refuse collection services Источник: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Sewage treatment services Источник: TED

Consultative engineering and construction services Источник: TED

Data services Источник: TED