Data services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Folketinget, Civilstyrelsen og Regeringen v/Finansministeriet
Номер: 63548
Дата публикации: 14-02-2017
Начальная цена контракта: 547 235 780 (RUB)
Оригинальная сумма: 60 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Folketinget, Civilstyrelsen og Regeringen v/Finansministeriet
   København
   Denmark
   Telephone: +45 33928846
   E-mail: eha@modst.dk
   NUTS code: DK0
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_3104_20170208.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView&menu=MenuLibrary
   Additional information can be obtained from Moderniseringsstyrelsen
   Landgreven 4
   København K
   1017
   Denmark
   Contact person: 1017
   Telephone: +45 33928846
   E-mail: eha@modst.dk
   NUTS code: DK011
   Internet address(es):
   Main address: www.modst.dk
   electronically via: https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_3104_20170208.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Udbud af Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer.


   2. Main CPV code:
    72300000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Folketinget, Civilstyrelsen og Regeringen v/Finansministeriet udbyder kontrakten vedr. Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationerne. Ydelsernes indhold er kort beskrevet herunder.

    Leverandøren skal udføre opgaver vedr. Lex Dania produktion, tilknyttet lovproduktion og regeludstedelse. Disse ydelser udføres efter anmodning fra Folketinget og regeringen (ministerier og underliggende centrale statslige myndigheder).

    Leverandøren skal redigere, producere og frigive Statstidende. Indrykning af meddelelser i Statstidende udføres efter anmodning fra informationsleverandører der primært er domstolene, offentlige myndigheder og advokater, men også selskaber og private.

    Leverandøren skal varetage trykning og levering af bevillingslovspublikationerne. Disse ydelser udføres efter anmodning fra Finansministeriet, herunder Moderniseringsstyrelsen.

    Nærmere oplysninger om partsstatus og ydelsernes nærmere indhold fremgår af udbudsmaterialet.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 60 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79800000, 79820000, 79821000, 79822000, 72300000, 72310000, 72314000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK011
    Main site or place of performance:

    Byen København.


   4. Description of the procurement:

    Der henvises til pkt. II.1.4).


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-07-01
    End: 2021-08-01
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Kontrakten kan forlænges 1 gang af 24 måneder.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

    1) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom, samt vejledningstekst i Ethics.

    2) Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Samlet årsomsætning. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

    Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens/tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

    Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) »Yderligere oplysninger« nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

    Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

    Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

    Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

    Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

    Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Finansielle nøgletal. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD"er, vurderes de således samlet.

    2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

    Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

    Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

    Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomiske og Finansiel formåen — Samlet årsomsætning. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD"er, vurderes de således samlet.

    Dokumentation:

    Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151 og § 152. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

    Som dokumentation for, at de ovennævnte mindstekrav til soliditetsgrad og omsætning er opfyldt, skal den pågældende tilbudsgiver indenfor 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger i Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Samlet årsomsætning og Finansielle nøgletal er korrekte.

    Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge denne erklæring, når ordregiver kan skaffe de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database, jf. udbudslovens § 151, stk. 5. Dette forudsætter dog, at ansøger i ESPD, Del IV og Del V har oplyst, hvilken database ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger eller relevant dokumentation, jf. udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 3.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

    Tilbudsgivers referencer: En oversigt over de betydeligste leverancer indenfor det aktivitetsområde, som kontrakten vedrører, eller indenfor aktivitetsområder der er sammenlignelige hermed jf. punkt II.1.4) ovenfor, og som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Referencerne skal så vidt muligt angive navne på modtagerne af leverancerne.

    Ordregiver ser gerne, at oversigten for hver leverance indeholder en kort beskrivelse af den udførte leverance samt navn på modtageren af leverancen.

    Oplysningerne angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit C: Teknisk og Faglig formåen. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

    Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt VI.3) »Yderligere oplysninger« nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

    Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med levering af ydelser inden for kontraktens aktivitetsområde eller inden for aktivitetsområder, der er sammenlignelige hermed, jf. punkt II.1.4) ovenfor, bedømt på grundlag af tilbudsgivers referenceliste.

    Tilbudsgiver skal med sine referencer kunne godtgøre, at den tekniske og faglige formåen inden for opmærkning og strukturering af store tekstmængder i forhold til meget avancerede og granulerede xml-skemaer er til stede. Ligeledes, at den tekniske og faglige formåen inden for trykning og indbinding af større publikationer er til stede.

    Dokumentation:

    Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151 og § 152. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

    Som dokumentation for, at de ovennævnte mindstekrav til soliditetsgrad og omsætning er opfyldt, skal den pågældende tilbudsgiver indenfor 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger i Teknisk og Faglig formåen er korrekte.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Kontrakten regulerer i relevant omfang leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN"s Global Compact og som formuleret i OECD"s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

    Kontrakten indeholder desuden krav i henhold til ILO-konvention 94 jf. cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-20
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-20
   Local time: 12:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Udbudsmaterialet er tilgængeligt på ttps://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_3104_20170208.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView&menu=MenuLibrary, jf. pkt. I.3). Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk på https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_3104_20170208.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument, bortset fra fremsendelsen af trykprøven, som skal indleveres eller fremsendes til de Ordregivende myndigheders kontaktperson inden tilbudsfristen, hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5. Virksomheden kan via Ethics få tildelt brugernavn og adgangskode. Virksomheden skal have installeret Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version).

  Tilbudsgiveren skal udfylde og vedlægge det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

  1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor

  2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) samt III.1.3), og

  Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller nr. 6. Tilbudsgiver skal anføre oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, del III, afsnit A, B og C.

  Før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal Ordregiver kræve, at den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159 stk. 2. For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. For Tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet og/eller har udenlandske statsborgere i sine ledelsesorganer henvises til udbudsbetingelserne.

  Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten vedr. pkt. III.1.2) eller pkt. III.1.3), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk.2. Skabelon for støtteerklæring kan hentes i Ethics.

  I relation til punkt III.1.) bemærkes, at såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal kontrakten underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.

  Baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er økonomiske hensyn, idet det vurderes, at der kan opnås væsentlige bedre priser ved ikke at opdele kontrakten.

  Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra interesserede Tilbudsgivere vil blive offentliggjort på den særlige hjemmeside, jf. pkt. 1.3). Interesserede deltagere opfordres til løbende at holde sig orienteret. Frist for spørgsmål og besvarelse heraf fremgår af udbudsbetingelserne.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   København Ø
   2100
   Denmark
   Contact person: 2100
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

   4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

   Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

   4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

   Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

IT services: consulting, software development, Internet and support Источник: TED

Occupational clothing, special workwear and accessories Источник: TED

Pharmaceutical products Источник: TED

Pharmaceutical products Источник: TED

Passenger cars Источник: TED