Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: SAB afd. Valby Idrætskollegie v/ KAB
Номер: 64094
Дата публикации: 14-02-2017
Начальная цена контракта: 664 088 860 (RUB)
Оригинальная сумма: 72 812 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   SAB afd. Valby Idrætskollegie v/ KAB
   Vester Voldgade 17
   København V
   1552
   Denmark
   Telephone: +45 33631243
   E-mail: mebk@kab-bolig.dk
   NUTS code: DK011
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aordaxouxn
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aordaxouxn
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Housing and community amenities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Totalentreprise — Valby Idrætskollegie.


    Reference number: 3085-5-Valby Idrætskollegie
   2. Main CPV code:
    45000000
    Supplementary CPV code: IA01
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Projektet omhandler opførelse af Valby Idrætskollegie, en ny bebyggelse i 3 etager med ungdomsboliger.

    Arbejdet omfatter projektering fra dispositionsforslag til hovedprojekt herunder myndighedsprojekt samt udførelse i totalentreprise.

    Bygningen skal DGNB-certificeres.

    For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet på Ibinder.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 72 812 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71000000, 45211340
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK0
    Main site or place of performance:

    Valby Idrætspark, Julius Andersens Vej, 2500 Valby, Danmark.


   4. Description of the procurement:

    Den udbudte opgave omhandler opførelse af Valby Idrætskollegie, en ny bebyggelse med ungdomsboliger ved Valby Idrætspark. Ungdomsboligerne tænkes udlejet til studerende, idrætsudøvere og kommunalt anviste.

    Arbejdet udbydes i totalentreprise i et begrænset udbud med forudgående prækvalifikation i henhold til Udbudsloven.

    Der skal opføres ca. 139 ungdomsboliger med et samlet areal på ca. 5 500 m². Et antal boliger indrettes som handicapboliger.

    Der er lavet et skitseoplæg i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Københavns kommune ønsker, at voluminet og det arkitektoniske udtryk i forslaget bevares i det fremtidige projekt.

    SAB har visioner om at bygge bæredygtigt og projektet udbydes derfor med krav om en DGNB certificering til minimum sølv. Opjustering til en guldcertificering er indlagt som en option.

    Samlet mængde vil fremgå af udbudsmaterialet.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 72 812 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-10-04
    End: 2019-08-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Såfremt Ordregiver modtager mere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil Ordregiver udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

    Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af de bydendes tekniske kapacitet og referencer. Der vil blive lagt særlig vægt på, hvilke ansøgere, der kan dokumentere de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave i art og omfang, samt i hvilken udstrækning ansøger på baggrund af de fremlagte reference kan dokumentere at besidde alle relevante kompetencer i forhold til de forskellige dele af totalentreprisen.

    Ordregiver vil på den baggrund prækvalificere de ansøgere, der på baggrund af den fremlagte dokumentation anses for bedst egnede til at løfte opgaven.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Der ønskes option på en opgradering af DGNB certificeringen fra sølv til guld. Tilvalg af option vil blive endeligt besluttet ved kontraktindgåelse.

    Pris for optionen vil indgå i den samlede vurdering af tilbuddene.

    For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Ansøgere om prækvalifikation skal anvende Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) til indgivelse af ansøgning. XML-fil til ESPD forefindes på Ibinder.

    For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD, henvises der til relevant vejledning fra Konkurrence og Forbruger Styrelsen: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

    Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da

    Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører f.eks. et konsortium skal hver af sammenslutningens deltagere udfylde, underskrive og datere en ESPD.

    I det omfang ansøger baserer sin kapacitet på andre virksomheder, skal ansøgningen vedlægges støtteerklæring fra disse om ansøgers faktiske rådighed over de relevante ressourcer, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Såfremt ansøgningen ikke overholder disse krav, kan den blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Støtteerklæringen skal afleveres som tillæg til ESPD"en.

    Det bemærkes, at når Ordregiver, efter gennemført udbud, har vurderet de indkomne tilbud, skal Ordregiver fra den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, kræve dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD"en, herunder for at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. § 151, stk. 1 og § 152, stk. 1 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven). Dokumentation kan eksempelvis bestå af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

    Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135-136, skal udelukkes fra udbuddet.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Ordregiver vurderer, at udfyldelse af del IV i ESPD"et ikke i tilstrækkeligt omfang kan danne grundlag for ordregivers vurdering af ansøgerne i forhold til de angivne kriterier. Særligt da ansøger skal have mulighed for at inkludere diagrammer og visualisering i sin ansøgning. Besvarelse af Del V sker således ved vedlagte dokumenter.

    Til brug for ordregivers vurdering skal ansøger vedlægge følgende:

    Referenceliste med op til 10 referencer indenfor boligbyggeri, hvoraf min. 2 referencer bør være nybyggeri. Der skal vedlægges referencer for både totalentreprenøren og rådgiverteamet.

    Referencer skal være udført indenfor de seneste 5 år og være afleveret indenfor tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende udbud.

    Referencer bør indeholde oplysning om størrelsen og arten af opgaven herunder pris, antal enheder/boliger og bygherre. Derudover skal projektets energiklasse og evt. certificering iht. DGNB eller lign. oplyses. Der skal ydermere redegøres for aktørernes rolle- og ansvarsfordeling på de nævnte projekter.

    Referencelisten må højst fylde 6 A4 sider. Ordregiver forbeholder sig ret til kun at forholde sig til de første 6 A4 sider, såfremt referencelisten er større er længere.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    I henhold til ABT93. Øvrige specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet der er tilgængeligt på Ibinder.

    Det kan oplyses, at byggeriet finansieres iht. lov om almene boliger mv. og at tildelingen sker under forbehold for myndighedernes godkendelse af skema B.

    Ordregiver stiller ikke garanti, idet byggeriet finansieres ved offentligt garanterede lån.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-16
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-04-18
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Ordregiver har valgt at udbyde opgaven i totalentreprise og dermed ikke opdele kontrakten i delkontrakter. Dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omfang og størrelse af opgaven.

  Aflevering af ansøgning om prækvalifikation skal ske via projektweb Ibinder. Adgang til prækvalifikationen sker via link som angivet under I.1)

  Spørgsmål skal stilles på dansk via www.ibinder.dk Ordregiver vil løbende besvare spørgsmål i anonymiseret form til samtlige ansøgere via iBinder. Hvis et spørgsmål giver anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil Ordregiver orientere herom samtidig med besvarelsen af spørgsmålet.

  Spørgsmål til prækvalifikationen, der er modtaget senest den 7.3.2017, forventes besvaret senest den 10.3.2017.Spørgsmål, der modtages mindre end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

  De ansøgere som udvælges til at afgive tilbud inviteres til digitalt udbud på Ibinder.

  Der gøres opmærksom på, at indgåelse af kontrakt er betinget af godkendt skema B.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: klfu@naevneneshus.dk
   Internet address: www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Fristerne fremgår af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (med senere ændringer).

   Klager over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort begrundelse for beslutningen.

   Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Fristerne fremgår af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (med senere ændringer).

   Klager over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort begrundelse for beslutningen.

   Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 7220030
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Construction work Источник: TED

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Источник: TED

Construction work Источник: TED

TextMinded-ESTeam E.E.I.G. Источник: TED

Command, control, communication systems Источник: TED