Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Lejerbo, Næstved
Номер: 64111
Дата публикации: 14-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Transport

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Lejerbo, Næstved
   Valby
   Denmark
   E-mail: PRJ@lejerbo.dk
   NUTS code: DK022
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.rib-software.dk
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://www.rib-software.dk
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Housing and community amenities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Totalentreprise — Opførelse af 40 energivenlige familieboliger i Næstved.


    Reference number: 30378
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Lejerbo, Næstved ønsker at opføre for Lejerbo Afd. 985 et nybyggeri i totalentreprise bestående af 40 energivenlige familieboliger opført som 1 og 2-etages klyngehuse.

    Bebyggelsen har et samlet bruttoetageareal på ca. 3 800 m². Bebyggelsen er tænkt gennemført som let industrialiseret byggeri med delvis anvendelse af genbrugte materialer.

    Udmatrikuleringen er endnu ikke afsluttet, hvorfor der p.t. intet matrikelnummer kan angives.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45210000, 45100000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK022
   4. Description of the procurement:

    Totalentreprise vedrørende projektering, myndighedsansøgning og bygge- og anlægsarbejder på Fasanvej 50 i Næstved.

    Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/ under udbudsnummeret TN674319.

    Projektet er en meget ambitiøst projekt, der viser nye veje for almene boligfællesskaber, indpasning i landskabet og genbrug af materialer.

    Det anbefales interesserede til at møde op til orienteringsmøde, hvor der vil være mulighed for at høre mere om det spændende projekt, den 21.2.2017 kl. 13:30-16:00 hos Lejerbo i Næstved, Brogade 6, 4700 Næstved.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 14
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Der henvises til Tilbudslisten.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    A) ansøgers egenkapital ifølge seneste årsregnskab skal udgøre mindst 15 000 000 DKK

    b) ansøgers gennemsnitlige nettoomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal udgøre mindst 75 000 000

    c) ansøgers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår er mindst 15 pct.

    d) ansøger skal erklære, at der ikke er sket væsentlige ændringer i ansøgerens egenkapital, nettoomsætning og soliditetsgrad siden erlæggelsen af erklæring eller årsregnskab i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 3.2.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer, jf. afsnit 3.3.

    Ved bedømmelsen vægtes relevansen af referencerne i forhold til den udbudte opgave.

    Ved bedømmelsen af relevansen af referencer lægges særligt vægt på følgende:

    a) at så mange referencer som muligt ligger over en entreprisesum på 35 000 000 DKK ekskl. moms. Hvis ansøgers referencer angår blandet bebyggelse, foretages vurderingen for den del af bebyggelsen, der er boliger.

    b) at så mange referencer som muligt angår egenproduktion og erfaring med industrialiseret byggeri.

    c) at så mange referencer som muligt angår almene familieboliger.

    d) at så mange referencer som muligt vedrører projektet, hvor genbrug af byggematerialer indgår.

    Kriterierne a)-d) vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet. Anmodninger som mangler oplysninger, jf. afsnit 3.3, vil i relation til sådanne oplysninger blive vurderet som netop konditionsmæssigt. 10 point gives til den bedst tænkelige opfyldelse af udvælgelseskriteriet.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Kontrakten er baseret på ABT93 og indeholder sociale klausuler. De sociale klausuler fremgår af udbudsmaterialet, Lejerbyg 2014 med bilag.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-13
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-08-31
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Spørgsmål skal stilles på dansk via Udbudsweb/RIB"s spørgsmål/svar funktion. Besvarelse af spørgsmål vil ske løbende i anonymiseret form til samtlige ansøgere via Udbudsweb/RIB. Såfremt et spørgsmål giver anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af det foreløbige udbudsmateriale, vil der blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af spørgsmålet.

  Spørgsmål, der er modtaget senest fredag den 3.3.2017,

  kl. 12:00, forventes besvaret senest tirsdag den 7.3.2017.

  Spørgsmål, der modtages efter fredag den 3.3.2017, vil blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter ikke gør det muligt at besvare det, senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb.

  Spørgsmål, der modtages mindre end 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen, vil ikke blive besvaret.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 72405708
   E-mail: klfu@naevneneshus.dk
   Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud fremgår det for indgivelse af klage i § 7, stk. 1 og stk. 2:

   Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

   Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage 56 efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 57 Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud fremgår det for indgivelse af klage i § 7, stk. 1 og stk. 2:

   Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

   Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage 56 efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 57 Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

TextMinded-ESTeam E.E.I.G. Источник: TED

Command, control, communication systems Источник: TED

Interpretation services Источник: TED

Sludge removal services Источник: TED

Transport equipment and auxiliary products to transportation Источник: TED