IT services: consulting, software development, Internet and support

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Kalundborg Kommune
Номер: 97440
Дата публикации: 15-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Kalundborg Kommune
   Holbækvej 141B
   Kalundborg
   4400
   Denmark
   E-mail: cku@horten.dk
   NUTS code: DK
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Udbud med forhandling om elektronisk borgerjournal (EOJ-System).


   2. Main CPV code:
    72000000, 72224100, 72224200, 72226000, 72250000, 72253100, 72253200, 72254000, 72254100, 72260000, 72261000, 72263000, 72268000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Udbuddet omhandler en kontrakt om levering, vedligehold, drift og videreudvikling af en elektronisk borgerjournal.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    72224100, 72224200, 72226000, 72250000, 72253100, 72253200, 72254000, 72254100, 72260000, 72261000, 72263000, 72268000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK022
   4. Description of the procurement:

    Kalundborg Kommune (herefter »Kommunen« eller »Ordregiver«) har truffet beslutning om at anskaffe en ny fremtidig it-løsning, der kan understøtte arbejdsgange og funktionalitet for sundheds- og omsorgsområdet (en elektronisk Borgerjournal). Dette udbud er iværksat for at udbyde denne løsning. Kommunen har behov for en væsentligt mere fleksibel og forandringsegnet løsning end de hidtil anvendte og kendte løsninger på områderne for at understøtte Kommunens behov for løbende at effektivisere driften samt efterleve lovgivning og nationale programmer. Kommunen har haft en indledende dialog med markedet, der viser, at markedet må antages at kunne levere løsninger, som opfylder dette ønske. Kommunen ønsker, at et nyt system skal være med til at opfylde de overordnede forretningsmæssige målsætninger, der ligger til grund for udbuddet: — Det skal være nemt at være borger — Det skal være nemt at være bruger — Det skal være nemt at optimere kvalitet og effektivitet — Det skal være nemt at være kunde. Kommunen forventer, at der er basis for megen nytænkning og innovation i forhold til de hidtidige løsninger på markedet. Dette gør sig gældende, både på overordnede forhold som f.eks. forståelsen af, hvad journalbegrebet dækker over i en moderne opfattelse, og dermed hvilken rolle en Borgerjournal kan spille i forhold til den fortsatte digitalisering på sundheds- og omsorgsområdet, og for så vidt angår en lang række mere detaljerede forhold som f.eks. context awareness, automation og håndtering af data fra telemedicinske løsninger. Den fremtidige elektroniske løsning skal være en standardløsning, som tilpasses Kommunens behov. Løsningen skal understøtte korrekt dokumentation samt effektiv opgaveløsning, hvor et minimum af ressourcer anvendes på dokumentation. Løsningen skal understøtte den generelle tendens til øget mobilitet i opgaveløsningen. Løsningen skal understøtte og smidigt muliggøre en løbende organisationsudvikling, hvor Kommunen permanent afsøger mulighederne for tilpasning og justering af processer og arbejdsgange. Løsningen skal muliggøre integration og implementering af sådanne løsninger fra tredjepart (best-of-breed), som skønnes bedst egnede til at it-understøtte givne opgaver. Det er derfor afgørende, at løsningen bygger på en åben, standardiseret og skarpt lagdelt arkitektur og fremstår som en platform, der danner grundlag for videreudvikling på området. Kerneleverandøren skal levere de centrale dele af løsningen, herunder understøttelsen af centrale funktioner. Kernefunktionalitet på sundheds- og omsorgsområdet omfatter som minimum understøttelse af sammenhængende borgerforløb inden for sundheds- og serviceloven, f.eks. sagsbehandling, planlægning, dokumentation, FMK (fælles medicin kort), kommunikation, mulighed for BI samt relevante integrationer. Det understreges i den forbindelse, at denne beskrivelse af de centrale funktioner er baseret på Kommunens erfaring med den nuværende løsninger og skal alene ses som en opsummering af funktionalitet. Forventningen er, at der er basis for innovation på struktureringen af kernefunktionaliteten. Løsningen skal desuden understøtte borgerens adgang til egne data. Kommunen forventer selv at gennemføre uddannelse af slutbrugerne, men leverandøren skal forestår uddannelse af superbrugere og om muligt tilbyder tilvejebringelse af e-learningsmateriale. Desuden skal leverandøren varetage rollen som systemintegrator samt forestå drift af løsningen. Kommunen ønsker at etablere et kunde/leverandørforhold, hvor leverandøren påtager sig rollen som Kommunens samarbejdspartner i videreudvikling af løsningen. I rollen som samarbejdspartner vil indgå, at man løbende kan levere input til Kommunen på området, og at man løbende afsøger markedet for tredjeparts-, best-of-breed-løsninger/ komponenter, som Kommunen evt. vil kunne drage fordel af. Leverandøren skal forestå vedligeholdelse, support, drift og videreudvikling af it-løsningen.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Funktionalitet / Weighting: 45
    Quality criterion - Name: Robusthed / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Vedligehold, drift, support / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Test og implementering / Weighting: 10
    Price - Weighting: 20
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 005-006803
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Udbud med forhandling om elektronisk borgerjournal (EOJ-System).


 1. Additional information

  Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde og afleverer den offentliggjorte ESPD via Mercell. Herudover bedes ESPD"et afleveret i 3 fysiske eksemplarer, som anført i udbudsbetingelserne. Vejledning til ESPD"et findes i udbudsbetingelsernes pkt. 2.3. Bemærk, at ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD"er for disse enheder. Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD. Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bemærk: For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I relation til punkt IV.2.4) bemærkes, at tilbuddet skal affattes på dansk, dog accepteres dokumenter af teknisk, beskrivende karakter på engelsk, jf. udbudsbetingelserne.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Fax: +45 33307799
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Klage over ikke at være blevet udvalgt til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud § 7,stk. 1. Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Cesspool or septic tank emptying services Источник: TED

Safety consultancy services Источник: TED

Computer support and consultancy services Источник: TED

Aircraft and spacecraft Источник: TED

Spectacles Источник: TED