Safety consultancy services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Domstolsstyrelsen
Номер: 97539
Дата публикации: 15-02-2017
Начальная цена контракта: 13 680 894 (RUB)
Оригинальная сумма: 1 500 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Domstolsstyrelsen
   Store Kongensgade 1-3
   København K
   1264
   Denmark
   Telephone: +45 99684234
   E-mail: afm@domstolsstyrelsen.dk
   NUTS code: DK0
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180235&B=KA
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180235&B=KA
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Other activity: administration og udvikling af Danmarks Domstole
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kontrakt om sikkerhedsgennemgang af retsbygninger ved Danmarks Domstole.


    Reference number: 2017-8302-0002
   2. Main CPV code:
    79417000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Kontrakten vedrører udførelse af sikkerhedsgennemgange af et antal retsbygninger ved Danmarks Domstole. Gennemgangen skal omfatte en vurdering af retternes sikkerhedsforhold i henhold til trusselsniveauet for den enkelte ret. For nærmere oplysninger henvises til beskrivelsen i punkt II.2.4).


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 500 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79417000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK0
    Main site or place of performance:

    Kontrakten omfatter sikkerhedsgennemgang af retsbygninger i hele landet inkl. Bornholm (dog ikke Færøerne eller Grønland).


   4. Description of the procurement:

    I 2015 iværksatte Domstolsstyrelsen en ordning med fast adgangskontrol ved 5 byretter.

    Medio 2016 er det besluttet, at der skal gennemføres en risikovurdering af den bygningsmæssige sikkerhed ved alle retter (dog ikke Grønland og Færøerne). Selve risikovurderingen gennemføres af Domstolsstyrelsen i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET). Formålet er at tilvejebringe et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for, om ordningen med fast adgangskontrol eventuelt skal fortsætte og udbredes til flere retter, eller om den skal erstattes eller suppleres med andre sikkerhedsinitiativer.

    Domstolsstyrelsen har til brug for risikovurderingen behov for bistand til at foretage en sikkerhedsgennemgang af et antal retter med dertil hørende bygninger (hovedtingsteder og til dels bitingsteder). I forbindelse med sikkerhedsgennemgangen, skal der desuden foretages interviews med brugere og medarbejdere ved de pågældende retter.

    Kontrakten vedrører udførelse af sikkerhedsgennemgange af et antal retsbygninger ved Danmarks Domstole. Gennemgangen skal omfatte en vurdering af retternes sikkerhedsforhold i henhold til trusselsniveauet for den enkelte ret.

    Sikkerhedsgennemgang ved hver ret skal afsluttes med en rapport, der indeholder resultaterne af gennemgangen og af interviews ved den pågældende ret.

    Opgaven skal hovedsageligt gennemføres i løbet af 2. og 3. kvartal 2017.

    For nærmere oplysninger henvises til Kontrakten, Bilag 1 (kravspecifikationen).


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 500 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-05-23
    End: 2018-05-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Såfremt antallet af egnede ansøgere, der søger om prækvalifikation, overstiger det fastsatte antal (5), foretager ordregiver en begrænsning af antallet, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

    Begrænsningen sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de tjenesteydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter. Dette skyldes, at Domstolsstyrelsen ønsker en ensartet og sammenhængende sikkerhedsgennemgang på tværs af landets retsbygninger, hvilket kun kan opnås, hvis det er samme leverandør, der foretager sikkerhedsgennemgang af samtlige af kontrakten omfattede retsbygninger.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

    1) Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i ESPD, Del IV, afsnit B — Samlet årsomsætning. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

    2) Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne om ansøgers egenkapital skal angives i ESPD, Del IV, afsnit B — Finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

    Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

    Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

    Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

    Baserer ansøger sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør ) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre, skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over denne formåen. Det skal dokumenteres, at de pågældende enheder er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

    Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den eller de andre juridiske enheder, som tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

    ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

    Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

    Som dokumentation for, at de nedenfor nævnte mindstekrav til egenkapital og omsætning er opfyldt, skal den pågældende tilbudsgiver — på ordregivers anmodning — fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger i Del IV, afsnit B — Samlet årsomsætning og Finansielle nøgletal er korrekte. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til en sådan erklæring, som tilbudsgiver kan benytte (udbudsbetingelserne, Bilag D).

    Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge erklæringen, når ordregiver kan skaffe de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database, jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

    Dette forudsætter dog, at ansøger i ESPD, Del IV har oplyst, i hvilken database ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger eller relevant dokumentation, jf. udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 3.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital og en omsætning på mindst 3 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

    1) En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Oplysningerne om ansøgers leverancer skal angives i ESPD"en, Del IV, afsnit C — Teknisk og faglig formåen. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

    Kun leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af leverancen.

    Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en kort og klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

    Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

    Der kan maksimalt angives 5 leverancer, uanset om der er tale om, at ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

    Såfremt der angives et antal, der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt på de 5 øverst angivne leverancer i ESPD"en. Angivelser her ud over vil der blive set bort fra.

    Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD"en, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

    Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD"en, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

    Baserer ansøger sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre, skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over denne formåen. Det skal dokumenteres, at de pågældende enheder er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

    ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

    Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

    Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Som mindstekrav kræves 1 leverance.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Kontrakten indeholder krav om, at samtlige personer, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes, jf. nærmere Kontrakten, punkt 6.3.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-15
   Local time: 23:59
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-03-23
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter. Dette skyldes, at Domstolsstyrelsen ønsker en ensartet og sammenhængende sikkerhedsgennemgang på tværs af landets retsbygninger, hvilket kun kan opnås, hvis det er samme leverandør, der foretager sikkerhedsgennemgang af samtlige af kontrakten omfattede retsbygninger.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@naevneneshus.dk
   Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

   I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

   4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

   I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

   4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Computer support and consultancy services Источник: TED

Aircraft and spacecraft Источник: TED

Spectacles Источник: TED

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Источник: TED

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Источник: TED